Privacybeleid behandeling

Privacybeleid voor behandeling

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
 • als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier.
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, dan wel overleg.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • jouw naam, adres en woonplaats.
 • jouw geboortedatum.
 • de datum van de behandeling.
 • Consult: Consult Acupunctuur 24104.